Belediye Sitesi
 • İKİ DEVLET BİR MİLLETİZ
 • BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM
 • .
 • #evdekaltürkiye
 • #evdekaltürkiye
 • #evdekaltürkiye
 • #evdekaltürkiye
 • Daha iyi bir Akharım için Birlikte Çalışacağız akharim.bel.tr
 • Hizmet için geldik
 • Akharım Belediyesi
 • Haber Başlık : ARSA SATIŞI İHALESİ
 • Haber Konu : ARSA SATIŞI İHALESİ
 • Haber Tarih : 14.08.2020
 • Yazar : Admin
Haber Hakkında
ARSA SATIŞ İLANI; Mülkiyeti Belediyemize ait olan 7257, 7253, 7266, 7238, 7237, 6321, 8752, 8753, 8757 parseller ve 166 ada 1 parsel, 175 ada 2 parsel, 116 ada 1 parsel, 122 ada 1 parsel, 123 ada 18, 147 ada 8 parsel, 146 ada 3 parsel, 129 ada 10 parsel, 128 ada 2 parsel, 128 ada 3 parsel, 165 ada 1 parsel, 169 ada 1 parsel; numaralı taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale kanunu 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile 04.09.2020 Tarihinnde Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır. İhale şartnamasi aşağıda belirtildiği şekilde olup Belediyemiz Askı Panosunda Taşınmazlar ile ilgili bilgiler mevcuttur. AKHARIM BELEDİYESİ ARSA SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Krokide ve Tabloda ........... Ada............ eski ve yeni parsel no ile gösterilen ................m2 arsanın beher m2 si …… ( ……) TL. muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmış olup; 04 / 09 / 2020 Cuma Günü saat 11.00’ da Belediye encümeni ihale komisyonu huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. 2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin Geçici Teminat tutarı olan %3 ünü ihale saatinden evvel belediye mutemedine tediye ederek alacakları makbuzu İhale Komisyonuna ibraz ederek ihaleye katılabileceklerdir. İhaleye ait şartname Belediyemiz Tahsilat Servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir. 3- İhale üzerinde kalan kimse ihale bedelinin % 50 (Yüzde Elli )’ si peşin olarak 3 Gün içerisinde, kalan kısmı 3 ( Üç ) Ay içerisinde ve 3 eşit taksitte ödenecektir. 4- İhale bedeli üzerinden ayrıca %18 KDV alınmayacaktır. 5- Tellaliye, Resmi gazete İlan ücreti, Hoparlör ilan ücreti, Ferah sırasında vuku bulacak bilumum harçlar ve masraflar alıcıya aittir. 6- 5. Maddede yazılı masraflar en geç 10 gün içerisinde ödenecektir. 7- Arsa Satış bedellerinin tamamı peşin olarak yatırılırsa % 5 (yüzde Beş ) peşin yatırma indirimi uygulanacaktır. 8- İhale bedelleri zamanında yatırılmadığı takdirde kanuni gecikme zammı alınacaktır. 9- Alıcı ihale bedelini sözleşme şartları gereği ödemediği takdirde muvafakat Teminatı kesin teminata iblağa lüzum kalmaz. Ödemediği takdirde ihale kendiliğinden otomatikman FESH edilmiş sayılır 10- Tapu ve Ferah muamelesinin gecikmesinden dolayı alıcı herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi satış bedelini gününde ödemekten çekinemez. 11- Adı geçen parsellerin durumu imar planında görüldüğü gibidir. 12- Alıcı yukarıdaki şartlara riayet etmediği takdirde İhale satış Komisyonu kararı ile ihale fesih edilir. 13- Bu şartnamede bahsi geçmeyen diğer konularda Arsa alım ve satımı ile ilgili Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine tabidir.
FotoğrafFotoğrafFotoğrafFotoğraf
Hızlı Menü