Belediye Sitesi
  • Akharım Belediyesi akharim.bel.tr
  • Haber Başlık : EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI
  • Haber Konu : EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI
  • Haber Tarih : 19.04.2022
  • Yazar : Admin
Haber Hakkında
Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen İhtiyaç fazlası araç, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır. 1-İhale 26.04.2022 Salı günü saat 11:00 da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda encümen ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; A-GERÇEK KİŞİLERİN : a-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu b-Nüfus Cüzdanı fotokopisi c-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir. ç- İhaleye İştirak edecekler tarafından tamamen okunup,kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi B-TÜZEL KİŞİLERİN : a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c)(ç), bentlerinde yazılı belgelerin yanında,ayrıca b-Şirket adına katılanların,Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2022 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi. 3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır. 4-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 5-Satılacak araçlar mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan araçları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez. 6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Tahsilat Servisinden ücretsiz olarak alınabilir. 7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir. ilanen duyurulur.
Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf
Hızlı Menü